wat doet een bank

BANKGARANTIE

Jun 19, 2018
Aanbieding: 

Is de bankgarantie voor uw spaargeld nog wel wat waard, en wat dan precies?

bankgarantieWanneer een bank failliet gaat dan is het hopen dat niet al uw spaarvermogen verloren gaat. We zijn immers als spaarders beschermd door de overheid via het depositogarantiestelsel. We kunnen bij de Nederlandse Bank aankloppen en 1 keer maximaal 100.000 EURO (onder bepaalde voorwaarden) van ons spaargeld terugkrijgen.

De voorwaarden zijn afhankelijk van 3 factoren. Is u bank wel aangesloten bij dit stelsel? Valt uw specifieke spaarrekening wel onder deze bescherming en valt u eigenlijk wel als rekeninghouder wel onder de bankgarantie voor uw spaargeld. Over het algemeen geldt de bankgarantie alleen voor kleine bedrijven en particulieren en dan alleen over daadwerkelijke spaarrekeningen. Het beschermt geen spaartegoeden in de vorm van pensioenen, lijfrente en kapitaalverzekeringen.

Als u veel geld heeft is het beter om deze te verspreiden over verschillende banken. De bankgarantie geldt voor 1 rekeninghouder per bank. Het is verstandig om na te vragen of uw bank is aangesloten bij het bankdepositostelsel, of uw als rekeninghouder er ook onder valt en dat uw spaarrekening c.q. specifieke spaarvorm ook is gedekt. Het beste is ook om een bankrekening te hebben die buiten de EMU ligt. Het openen van een legale offshore bankrekening kan heel gemakkelijk (ook voor de man met een kleine beurs) en veilig met de bank van Euro Pacific Capital, de Euro Pacific Bank.

Is de bankgarantie voor ons geld een valse belofte, wie staat voor de rekening?
Los van deze basis bankgarantie, moeten we ons afvragen in hoeverre de overheid en de centrale bank haar belofte kan nakomen in het geval de Nederlanders liever hun geld ergens veiliger zetten. De staatschuld van Nederland is sinds 2008 met 180 miljard Euro opgelopen en bedraagt nu 450 miljard. Dit is 72 % van ons BNP!

De bankroof van Cyprus heeft ons geleerd dat de Europese Centrale Bank en consortium daadwerkelijk de spaarrekeningen van rekeninghouders gebruikt om verliezen te dekken. De Cyprus template is machtig wapen de EU kan inzetten. De Nederlandse Bank is ondergeschikt aan de Europese Centrale Bank. Wat zal de Nederlandse overheid doen in het geval de crisis weer oplaait? Hoeveel kan de Nederlandse overheid bijlenen van de Europese Centrale bank wanneer onze banken weer in de problemen komen? Het spel is ingewikkelder geworden en de bankgarantie wordt uiteindelijk in stand gehouden door de belastingbetaler, niet de bank.

Ongeacht of de overheid haar belofte kan nakomen om alle verzekerde rekeninghouders te vergoeden, moeten we beseffen dat de rekening altijd bij de burger terecht komt. De meeste Nederlandse banken zijn door nieuw schulden en ons belastinggeld overeind gehouden. De bankgarantie wordt uiteindelijk ook door de Nederlandse burger overeind gehouden. Bij een mogelijke, nieuw failliet van een bank, zullen wij weer voor de kosten moeten opdraaien ofwel in de vorm van een haircut ofwel door nieuwe bezuinigingen of belastingen. Onze Nederlandse banken hebben gewoon te weinig reserves: European banks are undercapitalized!

Een kleine troost is dat vanaf 1 juli 2013 is het de bedoeling dat alle Nederlandse banken moeten bijdragen aan een depositogarantiefonds. Binnen 15 jaar tijd moet er een fonds worden opgebouwd dat een omvang moet krijgen van 4 miljard Euro d.w.z. 1 % van alle gedekte deposito’s in Nederland. Dit fonds wordt beheerd door een stichting met de naam Stichting depositogarantiefonds. De bijdrages van de individuele banken zijn afhankelijk van het risicoprofiel een bank heeft volgens de Nederlandse Bank. Deze gegevens over de risicoprofielen van banken zijn geheim. Helaas, het opgebouwde vermogen wordt wel weer belegd in waardepapieren zoals aandelen en obligaties. Laten we hopen dat het Stichting depositogarantiefonds geen obligaties gaat opkopen van onze zuiderburen. Het moge duidelijk zijn, dit fonds is een druppel, de Nederlandse banken moeten nu vooral werk maken met het versterken van hun zeer zwakke kapitaal reserves. 5 van de 9 Nederlandse banken hebben een dekkingsratio onder 5 % en halen niet de gestelde eisen van het Basel III akkoord.

Vandaar dat we als Nederlanders moeten stilstaan hoe we een gezonder en veiliger banksysteem kunnen opzetten. De Glass Steagall wetgeving bevat een concreet plan die een zeer goede track record had, totdat Bill Clinton deze afschafte en de waterscheiding tussen de activiteiten van een investeringsbank (speculatie) en traditioneel bankieren (verzorgen van leningen, openen van bankrekeningen) weghaalde.

Het resultaat was de ontwikkeling van enorme Too Big To Fail banks zoals de Deutsche Bank en Goldman Sachs die gingen speculeren met hypotheken via allerlei nieuwe instrumenten (o.a. mortgage backed securities) om snel heel, veel geld te verdienen op basis van speculatie… uiteindelijk ten koste van de rekeninghouder en de gewone belastingbetaler. Helaas, apen we hier in Nederland de Amerikanen na en leren we niet van onze financiële geschiedenis. De bankgarantie die we nu kennen is een pseudo-oplossing voor het weghalen van de Glass-Steagall wetgeving. Deze wetgeving was opgezet om de normale spaarders te beschermen. De rol van Glass-Steagall bij het mogelijk voorkomen van een crisis is een punt van discussie. Niettemin, sindsdien is onze bankenstelsel tot een monster uitgegroeid en in feite in 2008 kopje ondergaan. Door alle nieuwe Bail-outs, Bail-in, money printing en de opofferingen van de belastingbetalers in het Westen en in Nederland, zijn dus ook onze Nederlandse banken nog in leven… en daarmee ook onze bankgarantie nog actueel.

Dus, heeft het najagen van de hoogste spaarrente wel zin en zijn we nu wel echt beschermd met een bankgarantie?…. in de eerste plaats, bel eerst even met uw bank, vervolgens doe uw eigen onderzoek op dit gebied. Volgens een beroemde bankanalist, Reggie Middleton is nu Ierland aan de beurt voor een ‘haircut’ op alle spaarrekeningen. Who’s next?

Bestebank.org ondersteunt dan ook het initiatief van de Stichting Full Reserve voor de oprichting van de Deposito Bank en nutsspaarbanken in het bijzonder.

Meer informatie:

Lees verder

Brent Johnson en Steven Van Metre over het onvermogen van de FED

We willen onze lezers graag wijzen op een boeiende discussie tussen twee bekende macro-analisten, Brent Johnson en Steven Van Metre. Brent Johnson is als macro-analist bekend geworden met zijn Dollar Milkshake Theory. Brent Johnson en Steven Van Metre bespreken waarom de Federal Reserve geen inflatie kan veroorzaken. Het is een verkeerde opvatting dat de Federal […]

Sep 27, 2020
2 min

FED COIN CBDC is onder ontwikkeling

Er zijn meer feiten over de ontwikkeling van een Fed coin of Fed CBDC naar buiten gekomen. Loretta J. Mester, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Chicago, heeft op 23 september 2020 tijdens een keynote-presentatie tijdens de twintigste verjaardag van de Chicago Payments Symposium aangegeven dat de Federal Reserve actief werkt aan de ontwikkeling […]

Sep 24, 2020
2,5 min

Bitcoin en de terugkeer naar individuele vrijheid!

De geboorte van de moderne westerse wereld werd gekenmerkt door een verwerpen van autocratische regimes en een omarming van algemene rechten en vrijheden. We zien echter dat diezelfde rechten en vrijheden recent steeds meer worden ingeperkt door dezelfde overheden die toen tot stand kwamen. Bitcoin vormt een technologie die een antwoord biedt op dit steeds […]

Sep 22, 2020
2,5 min