london

De val van de dollar en het eurodollar systeem?

Oct 23, 2020
Aanbieding: 
eurodollar systeem

Introductie en samenvatting. Dit artikel zal de val van de dollar en het eurodollar systeem bespreken. Het wereldwijde financiële systeem zit vast in een problematische en fragiel eurodollar-systeem met de dollar als wereldreservevaluta die door de Federal Reserve wordt beheerd. Het proces van de-dollarisering is al een een tijd opgang. Het geeft uitdrukking aan een schrijnende behoefte om het huidige financiële systeem op een meer gelijke voet te ijken en minder afhankelijk te maken van eurodollars, de eurodollarmarkt en uiteindelijk de Federal Reserve. Het is een kwestie van tijd dat de dollar als de wereldvaluta zal worden losgelaten en het eurodollar-systeem breekt zoals de econoom Robert Triffin al in 1959 voorspelde. Een monetaire hervorming en reset is wenselijk om een chaotische ineenstorting van het systeem te vermijden. Is de introductie van alternatief systeem (Bitcoin) zonder centraal bankieren mogelijk of zullen de centrale banken juist meer macht vergaren door de uitvaardiging van Central Bank Digital Currencies?

Wat zijn eurodollars?

Eurodollars zijn een wezenlijk bestanddeel van het huidige monetaire en financiële systeem dat is gebaseerd op de Amerikaanse Dollar als de wereldreservevaluta. De meeste financiële transacties in Amerikaanse Dollars binnen de internationale handel en financiële kapitaalmarkten gaan buiten het Amerikaanse bankwezen om en valt buiten de jurisdictie van de Federal Reserve. Al deze buitenlandse dollars worden eurodollars genoemd. Niettemin, er wordt meer onder verstaan:

  • USD schuldverplichtingen op de balansrekeningen van buitenlandse (niet) Amerikaanse banken;
  • USD kredietverplichtingen en derivatencontracten van buitenlandse banken;
  • USD schuldverplichtingen van het buitenlandse bedrijfsleven;
  • Over-the-Counter (OTC) USD derivatenclaims van buitenlandse bedrijven; en
  • globale import van goederen in USD, behalve die van de Verenigde Staten en de handel tussen de landen van de eurozone.
city of london eurodollar system

Het is belangrijk om te onderstrepen dat de term ‘euro’ niks te maken heeft met de huidige € euro currency. Het is afkomstig van haar speculatieve oorsprong waarbij Europese banken Amerikaanse Dollar rekeningen aanhielden voor buitenlandse overheden, zoals de Sovjet Unie, die zich zorgde maken voor de confiscatie of bevriezing van USD banktegoeden. De geheimzinnige financiele stadstaat in het Verenigd Koninkrijk, The City of London speelde en speelt nog steeds een belangrijke rol in de eurodollarmarkt. Hier wordt nog steeds de offshore USD referentie rentevoet wordt bepaald voor de eurodollarkredietmarkt buiten de Verenigde Staten: de London Inter Bank Offer Rate (LIBOR). Voor meer informatie: Wat is de City of London precies?

Tegenwoordig vallen onder eurodollars ook alle andere mogelijke USD schuldverplichtingen buiten de Verenigde Staten in andere fiat-valuta die op de balansen van buitenlandse financiële instellingen staan en zich buiten de Verenigde Staten bevinden. Een USD depositorekening in een Japanse bank in Tokio valt ook onder eurodollars. De euro-prefix wordt nu gebruikt om aan te geven elke valuta die in een land wordt aangehouden waar het niet de officiële valuta is. In deze zin kan man ook spreken over de Euroeuromarkt en de Euroyenmarkt.

De totale eurodollar kapitaalmarkt werd eind 2018 op $ 57 biljoen geschat. Het geeft aan welke machtspositie de Amerikaanse dollar als de wereldreservevaluta heeft. Elke import, obligatie, kredietgarantie of derivaat moet in USD worden afgewikkeld. Er is globaal gezien een constante structurele vraag naar dollars.

Problemen met het eurodollar systeem.

De eurodollars worden ook gebruikt voor fractioneel bankieren waardoor elke eurodollar kan worden gemultipliceerd voor eurodollar-kredietverstrekking. Niettemin, niet Amerikaanse financiële entiteiten zijn niet in staat om dollars uit het niets te scheppen aangezien ze niet gedekt zijn door de Federal Reserve. Alleen de Federal Reserve kan USD door fiat (decreet) uit het niets scheppen.

De macht om USD te scheppen waarin iedereen moet handelen is een belangrijk punt om te begrijpen als het gaat om het eurodollar systeem. Het globaal financieel systeem en de globale economie is afhankelijk van de gemeenschappelijke USD standaard voor prijsvorming, handel en contracten. Echter dit systeem is afhankelijk van een nationale valuta van een land dat als de wereldreservevaluta wordt gebruikt. De hele wereld zit vast in een valuta afhankelijkheidsrelatie die het niet kan beheren en controleren.

Wanneer er een crisis uitbreekt zorgt dit voor een liquiditeitscrisis waarbij iedereen binnen het Eurodollar systeem beseft dat ze volledig afhankelijk zijn van de nationale USD FX reserves en de ruilcontracten met de Federal Reserve waardoor Amerikaanse staatsobligaties of nationale valutareserves voor een korte periode voor dollars kunnen worden ingewisseld. Dit geeft de Federal Reserve een enorme macht en privilege over de wereld.

De hele wereld is in feite afhankelijk van de monetaire cycli en respectieve beleidsvoering van de Federal Reserve: een hogere stuurrente of een sterke dollar is vooral funest voor die landen die weinig financiële verbindingen hebben met de Verenigde Staten.

Een ander probleem is dat de toevoer van Amerikaanse dollars vanuit de Verenigde Staten naar de rest van de wereld voldoende moet zijn om aan de vraag naar dollars voor de internationale handel te kunnen voldoen. Lukt dit niet ontstaat er als snel een eurodollar liquiditeitscrisis zoals dit in de afgelopen maand van maart gebeurde.

De Verenigde Staten moet hiervoor een grote tekorten op de kapitaalrekening hebben voor kredietverstrekking aan het buitenland of grote tekorten op de lopende rekening hanteren door op grote schaal dollars uit te geven. De Verenigde Staten heeft dan ook de rest van de wereld in Amerikaanse USD schuld betaald voor goederen en diensten. De Verenigde Staten kan uit het niets USD als schuld scheppen en uitgeven. De Verenigde Staten kan hierdoor ook ongestraft een ongekend grote staatsschuld opbouwen en biljoenen in USD fiscale tekorten handhaven.

Niettemin, er zijn ook kosten verbonden aan deze aanpak waarbij industrie en nijverheid is verhuisd naar lagelonenlanden zoals China. Het heeft binnen de Verenigde Staten tot structurele ongelijkheid en armoede gezorgd.

Het eurodollar systeem en de Triffin Paradox

Een beter begrip van de structuur van het eurodollar systeem confronteert ons al snel met de Triffindilemma. Dit is een argument van econoom Robert Triffin die in 1959 correct voorspelde dat een land die de nationale valuta als de wereldreservemunt zou hanteren, gedwongen zou worden om steeds grotere valutastromen naar de rest van de wereld te sturen om groeiende tekorten af te dekken. Uiteindelijk zal het voor een nationale staat onhoudbaar worden om de wereldreservevaluta te handhaven en zal het systeem breken door te grote handelstekorten. Er is namelijk een conflict van economische belangen tussen korte termijn nationale economische doelstellingen en de lange termijn internationale doelstellingen voor landen wiens valuta als reservevaluta fungeren. Er kan geen goed nationaal monetair beleid worden gevoerd voor de dollar die niet in direct conflict zal zijn met het benodigde globale monetaire beleid voor de eurodollar. Dit conflict zal zich tonen in de betalingsbalans, specifiek de lopende rekening waarbij bepaalde doelstellingen een uitstroom van dollars vergen, terwijl andere doelstellingen een instroom van dollars vereisen. Tijdens de Bretton Woods conferentie was de Triffindilemma al bekend en Maynard Keynes had als voorstel om de Bancor te gebruiken als een internationale rekeneenheid en alternatief voor de USD als de wereldreservemunt. Het voorstel werd niet geaccepteerd.

eurodollars petrodollars

Het Triffindilemma voorzag correct dat de Verenigde Staten gedwongen zou worden om de goudstandaard los te laten en overleefde vervolgens als fiat wereldreservevaluta door de introductie van het petrodollar recycle mechanisme en de suprematie van het Amerikaanse leger om dit mechanisme te handhaven. Bijna alle internationale oliehandelstransacties werden en worden nog steeds wereldwijd in eurodollars afgewikkeld. Tegenwoordig is het petrodollar mechanisme in verval en mijden sterke naties zoals China en Rusland het gebruik van de dollar in olietransacties daar waar dit mogelijk is. De huidige olieprijsoorlog moet ook in dit licht worden geanalyseerd.

Het Triffindilemma speelt ook voor de instandhouding van de militaire suprematie aangezien het militair industriële complex gedwongen is om een protectionistische productiestrategie te voeren waardoor weer dollars naar de Verenigde Staten stromen (voor o.a. de aankoop van wapentuig). De meeste landen in wereld zijn militair in alle opzichten afhankelijk van de Verenigde Staten. Het globaliseren van de militaire productie en de toeleveringsketens zou de militaire suprematie ondermijnen.

De val van de dollar en het eurodollar-systeem

De monetaire financiële wereldorde na de Tweede Wereldoorlog is op een onhoudbaar fundament gezet: het is voor een land, hoe machtig dan ook, uiteindelijk onhoudbaar om een wereldreservemunt te handhaven. Economen die tijdens de Bretton Woods conferentie waarschuwden voor de gevolgen en het Triffindelimma werden aan de kant geschoven. Menselijke hybris en machtsaspiraties van de staat over geld wegen altijd zwaarder waardoor de dollar als wereldreservevaluta vanaf het begin de kiem van haar eigen ondergang meedroeg.

Door de introductie van de petrodollar en de absolute macht van de Federal Reserve over de USD-valutaprinter kon de Verenigde Staten de wereldreservestatus van de dollar en het eurodollar systeem blijven handhaven. De hele financiële wereld is nu afhankelijk geworden van de dollarkredietinjecties met een enorme wereldwijde schuldenberg als gevolg.

De corona-pandemie in 2020 heeft een nieuwe ongekende golf van kredietschepping door de centrale banken op gang gebracht om de inheemse economieën door de Great Lock Down maatregelen van een ondergang te behoeden. Het zal onafwendbare eurodollar crisis verder versnellen. Voor de coronacrisis waren er al structurele problemen in de repo-markt en de vraag is uiteindelijk hoe het systeem zichzelf zal ontmantelen in het licht van de mogelijke opties:

  • De Verenigde Staten zal uiteindelijk zelf de dollarlast loslaten of andere landen verliezen het vertrouwen in de Verenigde Staten in het nakomen van de schuld- en dollarverplichtingen. Een nieuwe hervorming van het monetaire systeem met de introductie van een nieuwe reservevaluta is noodzakelijk. Wellicht zullen de SDR’s van het IMF worden gebruikt of zal er een nieuwe Bancor worden geïntroduceerd?
  • De Federal Reserve zal het globale financiële systeem overnemen door het opkopen van alle mogelijke effecten en het injecteren van ongelimiteerde dollarkredieten in de wereldeconomie. Uiteindelijk is de Federal Reserve de centrale bank van de wereldeconomie, echter wanneer wordt de grens bereikt voor landen als China en Rusland?
  • Het eurodollar-systeem breekt en het globale financiële systeem fragmenteert. Nationale en supranationale centrale banken beginnen met het uitvaardigen van nieuwe Central Bank Digital Currencies (CBDC’s) en de introductie van een nieuw financieel totalitair fiat-valutasysteem. De waarde zou eventueel kunnen worden afgeleid van het goud dat een centrale bank in de kluis aanhoudt.

Waarschijnlijk breken vele mensen zich het hoofd over de manier waarop de wereld naar een nieuwe monetaire orde zal overgaan. Een nieuwe Bretton Woods conferentie voor 2020 is noodzakelijk voor het mogelijk maken van een mogelijk goede overgang en hervorming van het huidige fragiele systeem naar een nieuwe orde en het vermijden van een chaotische val van de dollar en desintegratie van het huidige eurodollar-systeem.

Een alternatief voor centraal bankieren?

Een andere belangrijke vraag is in hoeverre de centrale banken kunnen worden ontmanteld. Het is uiteindelijk de praktijk van centraal bankieren op basis van een nationale fiat-valuta in handen van een machtige centrale bank en bankenkartel (Federal Reserve System) en een aanverwante staats-kapitalistisch financieel-militair-industrieel complex die verantwoordelijk is voor alle veroorzaakte monetaire, financiële en oorlogsellende in de wereld. Menselijke machtshonger over geld van een kleine financiële en staats-kapitalistische elite die zichzelf steeds beschermt door lobby’s, financiële repressie, bail-outs, steunpakketten en andere zelfverrijkingsmechanismes waarbij winsten worden verbrast en verliezen worden gesocialiseerd. Centrale banken zijn in feite communistische instellingen die in samenspraak met overheden en de machtselite met fiat-geld de enorme wereldwijde schuldenproblematiek hebben veroorzaakt. Het is deze centrale machtsstructuur over de economie en het geld dat moet worden gedecentraliseerd om tot een beter alternatief te komen.

uitleg bitcoin betekenis wat is bitcoin

Een terugkeer naar een politiek monetair systeem gebaseerd op solide geld (sound money) zonder centrale banken is wenselijk. Wellicht is het tijd voor de introductie van een scheiding tussen staat/centrale bank/mens en solide geld. Alleen Bitcoin en de introductie van een Bitcoin standaard herbergt de potentie om zo’n monetaire revolutie te introduceren. Het is wellicht tijd om in deze crisis tijden om ons verder te verdiepen in alternatieve oplossingen en ideeën. We kunnen hierdoor ons beter voorbereiden op wat ons als burgers waarschijnlijk staat te verwachten.

Het is te verwachten dat de centrale bankiers en de elite de macht niet zullen loslaten en de antithese van Bitcoin zullen lanceren om burgers in nood te redden van financiële ondergang tijdens de aankomende depressie: een nieuwe CBDC, een gecentraliseerde fiat-cryptovaluta uitgegeven en beheerd door de centrale bank en overheid. Het behelst de introductie van een neo-feodaal financieel totalitair systeem gebaseerd op de absolute macht van de centrale bank en respectieve overheid. Centrale bankiers en overheden zullen de komende crisis aangrijpen om meer macht te vergaren.

Hoe het ook zij, het is een kwestie van tijd dat de dollar en het eurodollar systeem zal breken. Het beste wat we nu kunnen doen is ons wapenen met inzichten en kennis zodat we niet verrast worden en weten wat we kunnen doen met goud en bitcoin.

Voor meer informatie:

Lees verder

Oekraïne Bitcoin showcase met of zonder oorlog

Het prachtige orthodox christelijke land Oekraïne heeft zijn problemen maar niet met Bitcoin. Op 8 september, terwijl iedereen in cryptoland nog naar El Salvador keek waar Bitcoin een dag eerder wettig betaalmiddel was geworden, en in een maand waarin ook Duitsland, Cuba en Panama regulering invoerden, voerde Oekraïne een algemene legalisering van cryptovaluta door. Oekraïne […]

Jan 17, 2022
5 min

Rio de Janeiro belegt 1% schatkist in Bitcoin

Rio de Janeiro wordt de eerste Braziliaanse stad en een van de eerste steden ter wereld die Bitcoin koopt als waardeopslag. De stad gaat 1% van de schatkist in Bitcoin beleggen. Dat heeft burgemeester Eduardo Paes donderdag 13 januari bekend gemaakt op de Rio Innovation Week. Of dat nog niet genoeg is, krijgen burgers de mogelijkheid […]

Jan 14, 2022
2,5 min

Jack Dorsey nu “Bitcoin en Lightning father”?

Het aantal aankondigingen vanuit Spiral, het voormalige Square Crypto, is niet bij te benen. Het krijgt er echt de aanschijn van dat Jack Dorsey, de voormalige baas van Twitter, minimaal tijdelijk in de rol van “Bitcoin father” aan het kruipen is en dan ook nog eens “Lightning father” want de grootste aankondiging is het feit […]

Jan 13, 2022
5,5 min