centraal bankieren maakt totale oorlog mogelijk

Burgerinitiatief Ons Geld

May 4, 2015
Aanbieding: 

Het Burgerinitiatief Ons Geld was een zeer belangrijk en succesvol initiatief om de gebreken van het geldstelsel aan de orde te stellen en onder de aandacht te brengen bij de politiek en de overheid. Op 14 oktober 2015 was de hoorzitting in de vaste Kamercommissie voor Financiën. Op 16 maart 2016 volgde het debat in de Tweede Kamer. Alle Kamerleden stemden voor onderzoek naar de introductie van een veilige bank. Een ruime Kamermeerderheid stemde voor onderzoek naar de werking van het geldstelsel, uit te voeren door de WRR. Het Burger Initiatief Ons Geld heeft geholpen om kennis over het huidige geldstelsel en geldschepping te verspreiden.  

De maatschappij ‘draait’ op giraal geld. Commerciële banken creëren dat geld door het eenvoudigweg in hun boeken te schrijven als een schuld (krediet). Ze belasten het vervolgens met rente die de schuldenaar moet betalen. Banken bepalen wie dit krediet waarvoor en onder welke voorwaarden initieel in handen krijgt.

Verlening van een bankvergunning is feitelijk verlening van een privilege om geld als schuld te scheppen en uit te delen. Merkwaardig is echter dat de wet en de bankvergunning dit niet vermelden en reguleren. Dit privilege wordt zonder tegenprestatie vergeven. Het wordt evenmin omgeven door regels die borgen dat er op een maatschappelijk verantwoorde, transparante en afrekenbare wijze mee wordt omgegaan.

Het door banken gedomineerde geldstelsel schiet te kort in dienstbaarheid aan de maatschappij. Het verstoort de markt. Het blijkt onbestuurbaar en leidt tot instabiliteit en ongelijkheid. Dit ondermijnt de samenleving en de democratie.

Ons geld streeft naar een geldstelsel (inclusief geldschepping) dat eerlijk en transparant wordt beheerd. Waarbij overheid en financiële markten strikt gescheiden zijn, en private financiële ondernemingen niet langer overheidssteun krijgen. Waarbij de inflatie op nul gehouden wordt, zodat geld zijn betaalkracht behoudt. En nieuw geld democratisch kan worden gebruikt voor het oplossen van de problemen van deze tijd.

 

burgerinitiatief ons geldWaarom leren we onze kinderen niet wat geld is?  Wat is eigenlijk geld?Waarom hebben we dit niet op school geleerd? Naast liefde en aandacht (in ongezonde of slechte vorm) is geld een van de belangrijkste drijfveren van de mens. Helaas, leren we niet dat ons geld gebaseerd is op fractioneel bankieren en nu in een slechteongezonde vorm circuleert en wordt ‘gemaakt’!  Nog belangrijker, het is niet van ons! Het recht op geldcreatie is ‘verworven’ geworden door private banken, centrale banken en daarachter liggende bedrijfsbelangen. Heb jij wel eens gehoord van de Bank of International Settlements? Ze geven alleen de schijn van democratie en publieke openheid, maar in feite zijn het geheimzinnige instellingen waarover de meeste mensen het bestaan niet eens van beseffen.

ons geldGeld is niet publiek, het is macht gebaseerd op schuld en renteopslag in handen van private banken. Geld moet worden gedemocratiseerd! Een belangrijke stap is om het recht van geldcreatie weer terug te geven aan de Nederlandse Burgers door het oprichten van een publiek, transparant instituut, zoals een 100 % reserve deposito bank en nutsspaarbank.  Volgens de site van Burgerinitiatief Ons Geld:

Dit instituut brengt schuldvrij geld in omloop op basis van de belangen van de samenleving als geheel. Hierdoor gaat geldcreatie niet langer gepaard met schuldcreatie zoals nu het geval is. Ook kan er een streep worden gezet door rente over het nieuw gecreëerde geld. Banken blijven dus gewoon bestaan; zij gaan echter werken met bestaand geld en mogen niet langer zelf geld ‘maken’. 

Door deze ingreep zullen de schulden dalen en de kans op nieuwe zeepbellen in bijvoorbeeld de huizenmarkt enorm afnemen. We krijgen zo weer goed geld, gezond geld in onze samenleving waarmee we een gezonde economie kunnen opbouwen in het belang van de Nederlandse Burgers en niet de aandeelhouders van grootbanken.

Hier is de officiële tekst van de petitie van het Burgerinitiatief Ons Geld:

Wij, burgers van Nederland, constateren

Ons financiële systeem is instabiel. Dit heeft nadelige gevolgen voor economie en samenleving. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de overheid het toelaat dat private banken vrijwel al het geld scheppen dat in de economie circuleert. De risico’s die daaruit voortvloeien worden afgedekt met belastinggeld. Het financiële systeem wordt stabieler door geldschepping tot een publieke taak te maken.

Het recht en de plicht om geld te scheppen behoort principieel toe aan de overheid, niet aan private partijen.

Om in een economie prijzen stabiel te houden moet en mag geld worden gecreëerd; niet te weinig en niet te veel. Dat recht op geldschepping, zonder dat daar een schuld tegenover staat, behoort principieel toe aan de overheid, die daarmee maatschappelijke doelstellingen kan nastreven zoals prijsstabiliteit, werkgelegenheid, basisinkomen, (duurzame) infrastructuur en/of belastingverlaging. De overheid heeft dat recht echter uit handen gegeven aan private commerciële banken en is daardoor niet in staat (gebleken) om aan haar verantwoordelijkheid voor bestaanszekerheid en spreiding van welvaart gestalte te geven. Tegen deze achtergrond roepen wij het Nederlandse parlement op om:

  1. zich voor deze principiële rol van de overheid uit te spreken en er op aan te dringen dat de overheid het exclusieve recht op geldschepping herneemt door het in circulatie brengen van schuldvrije euro’s; en
  2. de euro’s, gecreëerd door een op te richten publiek instituut, zoveel mogelijk in omloop te brengen door ze te besteden, dan wel rentevrij uit te lenen.

Steun dit Burgerinitiatief in het belang voor de toekomst van Nederland!

Teken hier!

Bronnen:

https://burgerinitiatiefonsgeld.nu/

https://onsgeld.nu

Gerelateerde artikels:

Lees verder

Het Bitcoin Runes protocol wordt gelanceerd tijdens de halving, wat is Bitcoin Runes?

Bitcoin Runes komt er aan? Ja, over iets meer dan 2 dagen is het zo ver: een nieuwe Bitcoin halving, hier tel je mee af met de Bitcoin halving countdown clock : ). Tijdens de Bitcoin halving worden de block rewards gehalveerd (halving) en wordt het principe van Bitcoin deflatie verder uitgevoerd. Niet alleen zal […]

Apr 17, 2024
3,5 min

“Climate: The Movie” – CO2 veroorzaakte klimaatverandering heeft geen wetenschappelijke basis

“Climate: The Movie” is een nieuwe spraakmakende documentaire van de Britse filmmaker Martin Durkin. De film betoogt dat de bewering van een door CO2 veroorzaakte klimaatverandering een angstverhaal is zonder wetenschappelijke basis. De film, getiteld “Climate: The Movie”, stelt dat de wetenschap en officiële metingen de beweringen over toenemende extreme weersomstandigheden niet ondersteunen. De documentaire […]

Apr 16, 2024
4 min

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) gaat bitcoin aanbieden aan zakelijke en institutionele klanten

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) is de grootste bank in het zuidwesten van Duitsland met het hoofdkantoor in Stuttgart. LBBW zet een belangrijke stap in de richting van crypto-integratie door bewaringsdiensten voor digitale assets aan te gaan bieden. Deze ontwikkeling, in samenwerking met Bitpanda exchange, onderstreept de toenemende acceptatie van cryptocurrencies door traditionele financiële instellingen in Duitsland. Met […]

Apr 15, 2024
2 min