Burgerinitiatief Ons Geld

Het Burgerinitatief Ons Geld is een zeer belangrijk initatief die ons in staat stelt om een signaal af te geven bij de politiek en overheid. Teken dit!

burgerinitiatief ons geldWaarom leren we onze kinderen niet wat geld is?  Wat is eigenlijk geld?Waarom hebben we dit niet op school geleerd? Naast liefde en aandacht (in ongezonde of slechte vorm) is geld een van de belangrijkste drijfveren van de mens. Helaas, leren we niet dat ons geld gebaseerd is op fractioneel bankieren en nu in een slechteongezonde vorm circuleert en wordt ‘gemaakt’!  Nog belangrijker, het is niet van ons! Het recht op geldcreatie is ‘verworven’ geworden door private banken, centrale banken en daarachter liggende bedrijfsbelangen. Heb jij wel eens gehoord van de Bank of International Settlements? Ze geven alleen de schijn van democratie en publieke openheid, maar in feite zijn het geheimzinnige instellingen waarover de meeste mensen het bestaan niet eens van beseffen.

ons geldGeld is niet publiek, het is macht gebaseerd op schuld en renteopslag in handen van private banken. Geld moet worden gedemocratiseerd! Een belangrijke stap is om het recht van geldcreatie weer terug te geven aan de Nederlandse Burgers door het oprichten van een publiek, transparant instituut, zoals een 100 % reserve deposito bank en nutsspaarbank.  Volgens de site van Burgerinitiateif Ons Geld:

Dit instituut brengt schuldvrij geld in omloop op basis van de belangen van de samenleving als geheel. Hierdoor gaat geldcreatie niet langer gepaard met schuldcreatie zoals nu het geval is. Ook kan er een streep worden gezet door rente over het nieuw gecreëerde geld. Banken blijven dus gewoon bestaan; zij gaan echter werken met bestaand geld en mogen niet langer zelf geld ‘maken’. 

Door deze ingreep zullen de schulden dalen en de kans op nieuwe zeepbellen in bijvoorbeeld de huizenmarkt enorm afnemen. We krijgen zo weer goed geld, gezond geld in onze samenleving waarmee we een gezonde economie kunnen opbouwen in het belang van de Nederlandse Burgers en niet de aandeelhouders van grootbanken.

Hier volgt de offiële tekst van het Burgerinitiatief Ons Geld – lees het en onderteken het!

Wij, burgers van Nederland, constateren

Ons financiële systeem is instabiel. Dit heeft nadelige gevolgen voor economie en samenleving. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de overheid het toelaat dat private banken vrijwel al het geld scheppen dat in de economie circuleert. De risico’s die daaruit voortvloeien worden afgedekt met belastinggeld. Het financiële systeem wordt stabieler door geldschepping tot een publieke taak te maken.

Het recht en de plicht om geld te scheppen behoort principieel toe aan de overheid, niet aan private partijen.

Om in een economie prijzen stabiel te houden moet en mag geld worden gecreëerd; niet te weinig en niet te veel. Dat recht op geldschepping, zonder dat daar een schuld tegenover staat, behoort principieel toe aan de overheid, die daarmee maatschappelijke doelstellingen kan nastreven zoals prijsstabiliteit, werkgelegenheid, basisinkomen, (duurzame) infrastructuur en/of belastingverlaging. De overheid heeft dat recht echter uit handen gegeven aan private commerciële banken en is daardoor niet in staat (gebleken) om aan haar verantwoordelijkheid voor bestaanszekerheid en spreiding van welvaart gestalte te geven. Tegen deze achtergrond roepen wij het Nederlandse parlement op om:

  1. zich voor deze principiële rol van de overheid uit te spreken en er op aan te dringen dat de overheid het exclusieve recht op geldschepping herneemt door het in circulatie brengen van schuldvrije euro’s; en
  2. de euro’s, gecreëerd door een op te richten publiek instituut, zoveel mogelijk in omloop te brengen door ze te besteden, dan wel rentevrij uit te lenen.

Steun dit Burgerinitiatief in het belang voor de toekomst van Nederland!

Teken hier!

Bron:

https://burgerinitiatiefonsgeld.nu/

Gerelateerde artikels: